Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Głównie osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, mnóstwo ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają pośrednicy finansowi (Open Finance), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w ogromnym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych środków jest nierówny – pokaźna ich część przeznaczona jest na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są zazwyczaj niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami jest obarczona wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, na przykład co 30 dni, kwartał, 6 miesięcy lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, że w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient dostaje niewielki ułamek z funduszu, który dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, stąd niejednokrotnie właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków zgromadzonych dotychczas na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.